SZKOLENIA

 

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu m.in. umiejętności interpersonalnych i wychowawczych oraz rozwoju osobistego i działań profilaktycznych.
Oferujemy także współpracę w ramach realizacji projektów.


Oferta

Kursy Reedukacyjne 400 zł/os.
Program kursu:
1. Podstawowe informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Powody, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Problemy związane z używaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
4. Sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym.
5. Wykład dotyczący odpowiedzialności.
6. Sposoby przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
Realizacja kursów w dni powszednie oraz weekendy
Cena: 400 zł / uczestnik (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn 18 grudnia 2012 r.)
Szkolenia dla firm
Dobre szkolenie to takie, które angażuje uczestników i odpowiada na ich potrzeby. Dlatego cele i forma szkolenia zawsze są indywidualnie dopasowane do ich oczekiwań.
Oferujemy warsztaty, które mają na celu między innymi:
 • zwiększenie kompetencji pracowników
 • poprawę stosunków pomiędzy osobami zatrudnionymi na różnych szczeblach w hierarchii firmy
 • wzmocnienie istniejących zespołów pracowniczych

Uczestnicząc w naszych warsztatach pracownicy nabywają wiedzę i umiejętności, które bezpośrednio wpływają na jakoś współpracy i efektywność. Udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych od dawna jest uznanym sposobem na zwiększenie wydajności pracy. Każde z prowadzonych szkoleń bezpośrednio nawiązuje do rzeczywistości Klienta.

Zakres tematyczny:
 • Trening menedżerski
 • Przywództwo
 • Zarządzanie komunikacją w organizacji
 • Coaching
 • Motywowanie
 • Budowanie zespołów
 • Oceny okresowe
 • Zarządzanie konfliktem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Negocjacje
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Sztuka prezentacji/Kreowanie wizerunku
 • Pokonanie stresu
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie czasem
 • Twórcze myślenie i podejmowanie decyzji
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Umiejętności sprzedażowe
 • Jakość obsługi klienta
 • Negocjacje handlowe
Coaching
Miękkie kompetencje pomagają uzyskiwać „twarde” rezultaty. Trzymając się tego założenia oferujemy zwiększenie efektywności osobistej oraz innych ważnych cech poprzez szkolenie umiejętności miękkich. Służy to rozwojowi świadomości w zakresie własnych potrzeb i zasobów oraz określenia celów. Proces ten odbywa się na zasadzie partnerskiej współpracy. Umożliwia pracę na zasadzie „jeden–na–jeden”, zapewniając niecodzienne źródło wsparcia i rozwoju. Efekty Coachingu pozwalają podejmować decyzje w zgodzie z wartościami, talentami i własnymi zainteresowaniami.
Szkolenia dla instytucji, np. ROPS/MOPS/PCPR

Oferta szkoleń dla instytucji pomocowych obejmuje szeroki zakres tematyczny. Dzięki temu kompleksowo odpowiadamy na potrzeby pracowników i osób decyzyjnych. Niezależnie od tematu, zwracamy uwagę na budowę podstaw współpracy, wymianę doświadczeń i komunikację w zespole. Wykorzystujemy analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe, gry szkoleniowe, pracę w grupach, mini wykład czy dyskusję.

Zakres tematyczny:
 • Potęga zespołu – budowanie potencjału zespołów interdyscyplinarnych
 • Przemoc w rodzinie – diagnozowanie zjawiska i skuteczna komunikacja z osobą stosującą przemoc
 • Obrona przed manipulacją
 • Komunikacja i skuteczne motywowanie klientów pomocy społecznej
 • Podejście w pracy z klientem
 • Praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną
 • Studium terapii grupowej i treningu interpersonalnego
 • Trening kompetencji – interwencja kryzysowa
 • Aktywizacja bezrobotnych
 • Budowanie współpracy w zespole
 • Praca z trudnym klientem
 • Wypalenie zawodowe
 • Metoda dialogu motywującego
Szkolenia dla nauczycieli/pedagogów

Oferta szkoleń dla nauczycieli i pedagogów obejmuje szeroki zakres tematyczny. Dzięki temu kompleksowo odpowiadamy na specyficzne potrzeby pracowników instytucji oświaty. Niezależnie od tematu, zwracamy uwagę na budowę podstaw współpracy, wymianę doświadczeń i komunikację w zespole. Wykorzystujemy analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe, gry szkoleniowe, pracę w grupach, mini wykład czy dyskusję.

Zakres tematyczny:
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych - profilaktyka i interwencja
 • Uzależnienia od nowych mediów – profilaktyka i interwencja
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy
 • Wypalenie zawodowe
 • Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży
 • Techniki prowadzenia warsztatów
 • Rodzinne uwarunkowania trudności wychowawczych i szkolnych wśród uczniów
 • Szkoła bez przemocy
 • Diagnoza problemów wychowawczych
 • Psychologia relacji i stres
 • Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny
 • Rodzice jako partnerzy szkoły
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 • Ocenianie kształtujące
 • Kształtowanie postawy uczniowskiej
 • Wspieranie pracy wychowawców klas
 • Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
Szkolenia dla studentów

Oferta szkoleń dla studentów obejmuje szeroki zakres tematyczny. Dzięki temu kompleksowo odpowiadamy na specyficzne potrzeby młodych ludzi. Niezależnie od tematu, zwracamy uwagę umiejętności istotne w kontekście rynku pracy – m.in. budowanie postawy współpracy, wymianę doświadczeń i komunikację w zespole. Wykorzystujemy analizę przypadków, ćwiczenia warsztatowe, gry szkoleniowe, pracę w grupach, mini wykład czy dyskusję.

Zakres tematyczny:
 • Kompetencje interpersonalne
 • Asertywność
 • Planowanie
 • Podejmowanie decyzji
 • Savior-vivre w biznesie
 • Autoprezentacja
 • Kreowanie własnego wizerunku
 • Wystąpienia publiczne
 • Pomysł na biznes
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Wywieranie wpływu
 • Negocjacje
 • Trening antystresowy
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Radzenie sobie w konfliktach
Metoda dialogu motywujacego

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami dialogu motywującego, które pomogą lepiej zrozumieć potrzeby ich podopiecznych oraz skuteczniej wspierać ich w rozwoju osobistymi i osianiu celów. Podczas szkolenia zostanie omówione znaczenie budowania pozytywnych realizacji z innymi oraz rola dialogu motywującego w procesie wspierania rozwoju osobistego. Wyjaśnione będą podstawowe zasady dialogu motywującego, tj. empatia, autentyczność, akceptacja, współpraca. Przedstawione zostaną techniki aktywnego słuchania, zadawania pytań otwartych i refleksyjnych.

 • Wymiar szkolenia: 24h
 • Cena: 1430,00 zł za osobę
 • Referencje


  Zaufali nam:

  • Business Navigator logo
  • B4 Stworzarzyszenie logo
  • BC Gruba Doradcza logo
  • Cras logo
  • Gmina Kolbuszowa logo
  • Gmina leżajsk logo
  • Gmina Lubaczow logo
  • Gmina sokołów
  • Gmina Tyczyn logo
  • Gmina Ulanów
  • Gops Galeszyce logo
  • Gops Pacanów logo
  • Gops Rybczewice logo
  • Inspekcja sanitarna logo
  • Jagielończyk logo
  • Kuratorium Rzeszów logo
  • Opr Tarnobrzeg logo
  • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
  • Prcreation logo
  • Starostwo Łańcut logo
  • Szkoła Łańcut logo
  • Szkoła Jedlicz logo
  • Tarnobrzeg herb
  • Urząd miasta Łańcut herb
  • WSB logo
  • Mateja Bela Uniwersytet
  Skip to content