PROFILAKTYKA

 

Świadomi problemów i zagrożeń na jakie narażeni są uczniowie szkół odpowiadamy na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych. Przyjmując założenie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, koncentrujemy się na profilaktyce pierwszorzędowej. W toku naszego doświadczenia poznaliśmy oczekiwania i potrzeby uczniów oraz nauczycieli. Na tej podstawie opracowaliśmy programy profilaktyczne oraz projekty, które uzyskały dofinansowanie między innymi z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Fundacji PZU.
Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne warsztaty, są one przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
Czas trwania: zazwyczaj 3-4 godziny lekcyjne

Oferta

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie spożyciu alkoholu oraz pracę nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków jego spożywania.
Tematyka:
 • Diagnoza zachowań ryzykownych
 • Powody i motywacja do sięgania po alkohol przez młodzież
 • Analiza szkodliwość alkoholu i strat jakie może powodować
 • Praca nad mitami dotyczącymi alkoholu i uzależnienia od alkoholu
 • Fazy uzależnienia od alkoholu
 • Alternatywne sposoby spędzania czasu
Profilaktyka narkomanii
Zajęcia w formie warsztatów podejmujące tematykę zagrożeń związanych ze spożyciem substancji psychoaktywnych.
Tematyka:
 • Diagnoza zachowań ryzykownych – spożycie środków psychoaktywnych
 • Uświadomienie przyczyn sięgania po narkotyki
 • Poznanie skutków oddziaływania narkotyków na organizm człowieka
 • Wskazywanie argumentów przemawiających „za” i przeciw zażywaniu środków uzależniających
 • Praca nad fałszywymi przekonaniami na temat skutków zażywania środków psychoaktywnych
 • Przekonania na temat nowych środków psychoaktywnych jakimi są dopalacze
 • Poznanie funkcjonowania osoby uzależnionej i jej rodziny
 • Dostarczanie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia
 • Pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy środków psychoaktywnych
Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest zapobieganie aktom agresji i przemocy wśród uczniów.
Tematyka:
 • Psychoedukacja w zakresie wyrażania emocji
 • Konstruktywne rozwiązywanie sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji
 • Omówienie rodzajów przemocy – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna
 • Nauka sposobów radzenia sobie ze złością – pozytywne metody wyrażania złości
 • Umiejętności odnoszenia przeżywanych uczuć do określonej sytuacji lub osoby
 • Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć i emocji przeżywanych przez uczniów
 • Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć
 • Rozwijanie zdolności współdziałania w grupie Zapoznanie wychowanków z definicją słowa „agresja" oraz z jej rodzajami (agresja - przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna)
 • Uświadomienie przyczyn zachowań agresywnych
 • Zapoznanie z prawnymi i moralnymi konsekwencjami przemocy
Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych
Zajęcia warsztatowe, których celem jest zapobieganie zagrożeniom płynącym z nadmiernego grania w gry komputerowe.
Tematyka:
 • Diagnozowanie skali problemu w obszarze nadużywania gier komputerowych
 • Praca w zakresie korzyści i strat wynikających z grania w gry komputerowe
 • Mechanizmy uzależnienia od gier komputerowych
 • Analiza najbardziej popularnych gier komputerowych przy użyciu metody dramy
 • Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu
Edukacja psychoseksualna
Problematyka rozwoju seksualnego człowieka oraz odpowiedzialności w podejmowaniu kontaktów seksualnych.
Tematyka:
 • Przygotowanie uczniów do przemian związanych z okresem dojrzewania
 • Uświadomienie młodzieży wielopłaszczyznowości procesu dojrzewania
 • Poznanie uwarunkowań (cech, mechanizmów) wyboru partnera
 • Świadomość i akceptacja przez uczestników zmian jakie zachodzą w okresie dojrzewania
Trening umiejętności psychospołecznych
Zwiększanie zdolności do nawiązania pozytywnych kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży. Trening umiejętności komunikacji z rówieśnikami.
Tematyka:
 • Elementy dobrej komunikacji – ćwiczenia praktyczne w parach i podgrupach
 • Motywacja – dziesięć sposobów skutecznej automotywacji do nauki i pracy
 • Stres – sposoby i techniki radzenia sobie ze stresem
 • Asertywność w relacjach interpersonalnych – praktyczne ćwiczenie
Samoocena
Warsztat prowadzony przez psychoprofilaktyka lub psychoterapeutę.
Tematyka:
 • Odkrywanie sposobów radzenia sobie z negatywnym stosunkiem do samego siebie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów
 • Rozwijanie pozytywnej samooceny, poczucia odpowiedzialności i samokontroli
Trening Twórczości
Główne cele zajęć to wskazanie alternatywnych, twórczych sposobów spędzania czasu oraz inspirowanie do aktywności i rozwijania uzdolnień.
Diagnoza problemów wychowawczych
Poprzez metody projekcyjne i techniki socjoterapii zajęcia mają na celu diagnozę funkcjonowania wszystkich uczniów w klasie. Prowadzący także za pomocą obserwacji grupy w sytuacjach przez niego zaaranżowanych dokonuje opisu trudności psychologicznych poszczególnych jednostek jak i funkcjonowania całej grupy
Zaburzenia odżywiania
Tematyka:
 • Rozpoznawanie pierwszych symptomów jadłowstrętu psychicznego
 • Formy pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na zaburzenie jedzenia
 • Czynniki wpływające na rozwój anoreksji. Kiedy trzeba zacząć leczenie anoreksji i bulimii?
 • Czym różni się anoreksja od bulimii, Anoreksja typu bulimicznego – bulimia, czy anoreksja – podobieństwa i różnice
Projekt "Młodzież i dzieci od dziś bezpieczni w sieci - VII edycja"
Realizacja projektów daje nam możliwość szerszego oddziaływania. Dlatego od kilku lat z sukcesem pozyskujemy środki z m.in. Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Ministerstwa Edukacji. Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi i już zakończonymi projektami.
Mamy wielką przyjemność realizować już VII edycję projektu, którego odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych, wychowawcy, pedagodzy i dyrektorzy szkół.
Program zakłada realizację działań w ramach profilaktyki uniwersalnej z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym nadużywania komputera i Internetu. Celem głównym projektu jest realizacja działań zmierzających do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i z Internetu przez uczniów podkarpackich szkół podstawowych biorących udział w projekcie.
  Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • podniesienie świadomości nt. zagrożeń płynących z Internetu oraz bezpiecznych metod korzystania z komputera i Internetu
 • przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych i Internetu oraz zjawisku cyberprzemocy
 • kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku
 • podniesienie świadomości o metodach postępowania w przypadku napotkania zagrożeń w świecie wirtualnym
 • kreowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień
 • rozwój umiejętności w zakresie zarządzania sobą w czasie
 • upowszechnianie w szkołach programów z zakresu profilaktyki i edukacji dot. uzależnień behawioralnych, w tym e-uzależnień
 • poszerzenie świadomości wychowawców dot. zagrożeń płynących ze świata wirtualnego dla prawidłowego rozwoju uczniów
 • poznanie nowych form i metod pracy w ramach pełnienia profilaktyczno-wychowawczej funkcji szkoły oraz opracowywania, wdrażania strategii profilaktyki uzależnień behawioralnych na terenie szkoły

Projekt zakłada organizację warsztatów profilaktyczno–edukacyjnych dla uczniów w 40 szkołach z woj. podkarpackiego. W każdej szkole zajęcia odbędą się w czterech zespołach klasowych (od kl. IV do VIII), zatem łącznie warsztaty odbędą się w 160 klasach. Po zajęciach wychowawcy, pedagodzy lub dyrektorzy szkół wezmą udział w spotkaniu dyskusyjnym. Odbędą się one w formie omówienia, wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych warsztatów dla uczniów. Wypracowane zostaną praktyczne wskazówki i strategie prowadzenia oddziaływań profilaktycznych na terenie danej szkoły.
Warsztaty i spotkania dyskusyjne były prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów /socjoterapeutów.
Warsztaty i spotkania dyskusyjne będą prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów/socjoterapeutów. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Projekt "Uzależnienia behawioralne w miejscu pracy: profilaktyka i wsparcie – II edycja"
Mieliśmy wielką przyjemność realizować już II edycję projektu, którego odbiorcami byli nauczyciele i pedagodzy.
Celem głównym zadania publicznego była profilaktyka uzależnień behawioralnych związanych z hazardem oraz innymi uzależnieniami behawioralnymi wśród nauczycieli z 20 szkół podstawowych i średnich z terenu woj. podkarpackiego.
  Cel główny był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 • profilaktyka wypalenia zawodowego wśród nauczycieli
 • poszerzenie świadomości nauczycieli ze szkół odnośnie zagrożenia związanego ze stosowaniem zachowań ucieczkowych
 • podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami płynących z podejmowanej pracy zawodowej
 • poznanie przez nauczycieli form i metod wsparcia w sytuacji zwiększonego ryzyka uzależnieniem bądź borykania się z problemem uzależnienia behawioralnego
 • zdobycie wiedzy na temat przyczyn, skutków i mechanizmów uzależnień przez pracowników oświaty
 • poznanie przez nauczycieli sposobów opracowywania oraz wdrażania strategii profilaktyki wśród kadry pedagogicznej szkoły
 • poznanie zasad diagnozy i wczesnej identyfikacji problemu uzależnień wśród pracowników edukacji
 • przyjrzenie się zachowaniom ucieczkowym stosowanym już przez pedagogów i dokonanie autodiagnozy
 • rozwój umiejętności nauczycieli z zakresu radzenia sobie z przewlekłym stresem, wynikającym ze specyfiki pracy nauczyciela

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z obciążeniami związanymi z wykonywanym przez siebie zawodem, a także zagrożeniami, jakie te obciążenia ze sobą niosą w postaci wypalenia zawodowego i stosowania zachowań ucieczkowych. Szczególnie został rozwinięty temat zachowań ucieczkowych, które mogą przyczynić się do rozwoju uzależnień behawioralnych. Przedstawione zostały objawy, po obecności których można rozpoznać uzależnienie. Ponadto, mogli przyjrzeć się swoim zachowaniom – na ile świadczą one o problemie. Warsztaty miały również na celu uświadomienie uczestnikom, gdzie można znaleźć pomoc, jak wygląda terapia uzależnień behawioralnych. Co więcej, nauczyciele zostali zaopatrzeni w propozycje, jak w skuteczny i konstruktywny sposób radzić sobie z obciążeniami wynikającymi z charakteru pracy pedagoga. Ponadto do programu warsztatów włączone zostały aspekty dotyczące rozpoznawania symptomów innych uzależnień. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów /socjoterapeutów.
Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Referencje


Zaufali nam:

 • Business Navigator logo
 • B4 Stworzarzyszenie logo
 • BC Gruba Doradcza logo
 • Cras logo
 • Gmina Kolbuszowa logo
 • Gmina leżajsk logo
 • Gmina Lubaczow logo
 • Gmina sokołów
 • Gmina Tyczyn logo
 • Gmina Ulanów
 • Gops Galeszyce logo
 • Gops Pacanów logo
 • Gops Rybczewice logo
 • Inspekcja sanitarna logo
 • Jagielończyk logo
 • Kuratorium Rzeszów logo
 • Opr Tarnobrzeg logo
 • Pomoc Rodzinie Włoszczowa logo
 • Prcreation logo
 • Starostwo Łańcut logo
 • Szkoła Łańcut logo
 • Szkoła Jedlicz logo
 • Tarnobrzeg herb
 • Urząd miasta Łańcut herb
 • WSB logo
 • Mateja Bela Uniwersytet
Skip to content